Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Apr 6, 2021

Hva betyr FNs bærekraftsmål for kommunene og deres klimaarbeid? Og hva betyr kommunene for Norges oppfølging av bærekraftsmålene?

FNs bærekraftsmål er en plan for å fjerne all fattigdom, gjøre verden mer sosialt rettferdig og håndtere klima- og miljøutfordringene. Alt dette, innen år 2030.

Det er 17 mål og 169 delmål som skal gi retning for utviklingen av offentlige tjenester, næringsliv og lokalsamfunn. Målene spenner fra å utrydde sult, sikre likestilling og god utdanning, til bærekraftig industrialisering og det å stoppe klimaendringene.

Kommuner og fylkeskommuner har krav om å legge FNs bærekraftsmål til grunn for kommunal planlegging. Men hvordan gjøre dette i praksis? Hva har kommunene gjort så langt, og hvordan bør de jobbe med dette framover?

Aase Kristine Lundberg i Nordlandsforskning har ledet arbeidet med å skrive en rapport om kommunens oppfølging for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun sier det kan være fristende for en kommune å velge seg ut enkeltmål som de er spesielt opptatt av, fokusere på disse og overse andre mål.

– Noe av det viktigste er å vurdere interaksjonene og samspillet mellom målene, og hvordan tiltak på ett område påvirker andre områder, sier Aase Kristine Lundberg.

I denne episoden forteller hun blant annet om hvordan ulike kommuner har jobbet med bærekraftsmålene på forskjellige måter, med bruk av indikatorer for status på ulike arbeidsområder, innbyggerinvolvering og systematiske vurderinger av måloppnåelse i saker som skal til behandling i kommunestyrene.

Dette hører du om i denne episoden:

Rapporten "Strekk i laget. En kartlegging av hvordan FNs bærekraftsmål implementeres i regional og kommunal planlegging."

https://nforsk.brage.unit.no/nforsk-xmlui/handle/11250/2723330

Webinar 20. april 2021 med eksempler på hvordan kommuner bruker FNs bærekraftsmål i saksframlegg:

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/2021/april-2021/vurdering-av-fns-barekraftsmal-i-saksframlegg/

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no