Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Mar 9, 2021

Kommunene har stor frihet til å bestemme hvordan de skal sikre en bærekraftig utvikling lokalt. Og slik bør det være, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i denne episoden. Men kommunene har også et tydelig ansvar for å ta klima- og miljøhensyn i planleggingen.

− Jeg ser at noen kommuner har sagt at staten må endre loven for å gi dem hjemmel til å prioritere klima. Plan- og bygningsloven gir en tydelig hjemmel til kommunene til å prioritere klima. Kommunene har både en frihet til å gjøre det, men loven gir dem også et ansvar for å gjøre det. Så det er egentlig bare å brette opp ermene og sette i gang, sier Astrup.

Statsråden er tydelig på kommunenes betydning i arbeidet for å nå nasjonale klimamål.

− Jeg mener kommunene er helt avgjørende for å nå klimamålene. FN har anslått at to tredjedeler av arbeidet som skal til for å nå FNs bærekraftsmål må komme fra lokal innsats. Det sier noe om at lokaldemokratiet er helt avgjørende for samfunnsutviklingen, sier Nikolai Astrup.

Vi har også spurt kommunal- og moderniseringsministeren om hvordan han og regjeringen styrer kommunenes klima- og miljøarbeid gjennom lover og retningslinjer, og hva regjeringen vil gjøre for å styrke kommunenes arbeid med klima, naturmangfold og bærekraft.

Vi har også stilt statsråden noen av spørsmålene som dere i kommunene ønsket av vi skulle stille ham, om nedbygging av natur i hyttekommuner og mulighet for å stille krav til private utbyggere om fossil- og utslippsfrie byggeplasser.

Statsråden varsler også en handlingsplan for oppfølging av FNs bærekraftsmål før sommeren 2021, og sier litt om hva han forventer at denne vil bety for kommunene.

Dette hører du om i denne episoden:

Regjeringens arbeid med FNs bærekraftsmål og nasjonal handlingsplan https://www.regjeringen.no/no/tema/fns-barekraftsmal/id2590133/ 

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no