Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Oct 24, 2019

– Klimautfordringene påvirker alle deler av samfunnet. Og kommunene er avgjørende for å håndtere det, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

– Vi har dårlig tid. Vi skal kutte 45 prosent av klimagassutslippene på 11 år. Nå handler det om gjennomføring, og gjøre det raskt. Vi må bruke hele virkemiddelapparatet for å få det til, sier statsråden i dette intervjuet.

Han ønsker seg en bred mobilisering i alle deler av samfunnet, både i kommuner og i privat næringsliv, og oppfordrer alle til å se etter gevinstene som kan finnes i et aktivt klimaarbeid.

Statsråden sier at kommunene kan jobbe med å kutte klimagassutslipp i egen virksomhet, være bevisst på klima- og naturhensyn i rollen som planmyndighet og utvikle byer og tettsteder slik at folk kan gå, sykle og reise kollektivt.

Klimakrav i anskaffelser

Han understreker også kommunenes mulighet til å påvirke gjennom klimakrav i anskaffelser.

– Det offentlige gjør innkjøp for 500 milliarder kroner i året, og samla sett har kommunene ansvar for en stor del av dette. Så forventer jeg at kommunene er kreative i klimaarbeidet. Det er mye nytenkning i kommuner og fylker, og det er mye statlig og nasjonal politikk som har sitt opphav i kommuner og fylker. Så det er viktig at kommunene viser initiativ, sier statsråden. I løpet av våren 2020 skal han legge fram en handlingsplan for mer klimavennlige offentlige innkjøp.

– Hvor mange støtteordninger og krav vi skal ha, er noe som må tilpasses det målet vi skal nå. Samtidig er det viktig for kommunene å ha med seg hvor mange muligheter som ligger i omstillingen vi skal gjennom, sier Ola Elvestuen.

Ny plan for utslippskutt

Regjeringen har bedt Miljødirektoratet og en rekke andre etater om å utrede tiltak og virkemidler som kan kutte de norske utslippene innenfor ikke-kvotepliktig sektor med minst 50 prosent innen 2030. Utredningen skal brukes for å lage en plan for hvordan vi skal oppfylle Norges klimaforpliktelser i 2030.

– Departementet skal ha denne utredningen før jul, så skal vi legge fram planen til neste år. Den planen vil gi mange muligheter, men også forplikte, sier statsråden.

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens nettside: www.klimapodcast.no

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Klimasats - støtte til klimasatsing i kommunene

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om støtte til prosjekter som reduserer utslipp av klimagasser.

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene og se tidligere webinarer i opptak.

Hjelp og veiledning basert på Klimasats-prosjekter

Basert på kunnskap og erfaringer fra Klimasats-prosjekter i hele landet, har Miljødirektoratet laget veiledninger, eksempler og annet materiell som kan hjelpe kommunene planlegge og gjennomføre klimatiltak.