Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Mar 17, 2021

Bergen kommune har fått en egen klimaetat. De som jobber der, skal bryte ned siloene som hindrer samarbeid på tvers av fagdisipliner og enheter.

Er kommunen din for liten til å ha en egen klimaetat? Da kan du likevel ha nytte av å høre denne episoden. Arbeidsmetodene og prinsippene er kanskje like relevante for små kommuner som for store kommuner.

Bergen kommune etablerte klimaetaten høsten 2020. Stina Ellevseth Oseland ble ansatt for å lede etaten. Før hun fikk denne jobben, var hun stipendiat ved Universitetet i Bergen. Der var hun i ferd med å skrive ferdig en doktorgradsavhandling om arbeidet med å lage klimaplaner i Stavanger, Bergen og Trondheim. Hun har også vært klima- og energirådgiver i det som var Hordaland fylkeskommune.

Klimadirektøren har vært spesielt opptatt av hvordan man kan bryte ned faglige og institusjonelle "siloer" for å styrke klimaarbeidet. Dette er en av flere oppgaver for Stina Oseland og hennes medarbeidere i årene som kommer. Samtidig skal enheten tilby klimafaglig spisskompetanse til resten av kommunen, og ha et hovedansvar for framdrift i arbeidet med klimabudsjett, klimaregnskap, grønn strategi, sirkulærøkonomi, klimatilpasning, klimasårbarhet og kommunens egne klima- og miljøplaner.

I intervjuet snakker Oseland også om hvor viktig hun mener det er at virkemidler og tiltak og klimaarbeidet oppfattes som rettferdige, behovet for medvirkning i politikkutformingen og om kommunens tilnærming til klimatiltak som kutter utslipp utenfor egen kommunegrense.

− Jeg tror at det å få til en rettferdig klimaomstilling er det aller vanskeligste og det aller viktigste. Det kan bety bære eller briste, med tanke på de store utslippskuttene som står foran oss, sier Stina Oseland.

Uken før opptaket ble gjort, lanserte kommunen en rapport om hvordan Bergen skal få en mer sirkulær økonomi – altså mindre bruk og kast, og mer gjenbruk av ressurser. Dette har vært et viktig arbeid for klimaetaten i løpet av det drøye halvåret den har eksistert. Ifølge klimadirektøren er det sannsynligvis mye nyttig kunnskap i denne rapporten for små og store kommuner over hele landet.

I denne episoden hører du om:

Hvordan kan Bergen forlate bruk og kast-samfunnet? https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/hvordan-kan-bergen-forlate-bruk-og-kast-samfunnet

Stina Oselands artikkel "Breaking silos: Can cities break down institutional barriers in climate planning?" https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/22513

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/klimaarbeid/  

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no