Preview Mode Links will not work in preview mode

Les mer om podcasten hos Miljødirektoratet.

Mar 2, 2023

Kan en kommune gjøre plass til flere innbyggere og arbeidsplasser, uten å bruke mer grønne arealer? Det vil iallfall Nordre Follo kommune.

I 2019 vedtok politikerne i Nordre Follo en kommuneplan som la arealnøytralitet til grunn for videre utvikling og utbygging. Kommunen skal gjenbruke og fortette områder som allerede er utbygd, framfor å bygge ned natur. Ett av målene er å beholde skogholt, "hundremeterskoger" og parker i områder som er regulert til bebyggelse.

Ønsket om å bevare natur sammenfalt med behovet for å unngå utbygging som vil kreve svært store investeringer i infrastruktur og tjenester. Kommunen så også at de hadde betydelige arealer nær etablerte sentre og transportknutepunktet som kunne utnyttes mer effektiv.

Ifølge miljøorganisasjonen Sabima, er det nå i overkant av 30 kommuner som på ulikt vis har satt mål om arealnøytralitet. Nordre Follo var en av de første som nedfelte prinsippet i politisk vedtatte planer. Snart skal kommunestyret vedta en ny arealdel i kommuneplanen, og her foreslår kommunedirektøren å gjøre om store områder fra boligformål til naturområder.

I denne episoden forteller Anne Holten og Ane Tingstad Grav, to av kommunens planleggere, om hvordan de jobber for en arealnøytral kommune, fordelene de ser ved å følge dette prinsippet og utfordringene de møter på veien.

Dette hører du om i denne episoden:

Om arealnøytralitet i Nordre Follo kommune  https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/natur-klima-og-miljo/arealnoytralitet/

Forslag til ny arealdel i Nordre Follos kommuneplan https://www.nordrefollo.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/byutvikling-og-arealplaner/ny-arealdel-i-kommuneplan/forslag-til-ny-arealdel-i-kommuneplanen/

I planbestemmelsene § 16.6 og § 18.4 er de juridiske bestemmelser om arealnøytralitet og økologisk kompensasjon (PDF) https://www.nordrefollo.kommune.no/globalassets/nordre-follo/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/ny-kommuneplan/planbestemmelser-horingsutkast-1.-september-2022.pdf

Hjelp til lokalt klimaarbeid

Miljødirektoratet har mange ressurser for deg som jobber med lokalt klimaarbeid, blant annet:

Veiledning og ressurser

Her finner du veiledning i klimatilpasning, klima- og energiplanlegging og hvordan kommunen kan kutte utslipp i ulike sektorer, søke støtte til lokalt klimaarbeid, lese søknader og rapporter fra Klimasats- og klimatilpasningsprosjekter, og mye mer.

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/ 

Webinarer om lokalt klimaarbeid

Webinarer er gratis seminarer via nett. Her kan du melde deg på webinarene, eller se tidligere webinarer i opptak.

https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/arrangementer/webinar 

Kontakt oss

Kontakt oss på klimapodcast@miljodir.no

Podcastens hjemmeside: www.klimapodcast.no